د ق ة

v. It is used in Persian, Urdu, Pashto, Kurdish, Kashmiri, Azerbaijani, Ottoman Turkish, Malay ( Jawi ), and

2022-12-01
    موصفات هنر 8 ء
  1. 912 من المعجبين
  2. 3
  3. ـبـ
  4. %د f% ق ه ˆfdfˆ ! (ه -ˆ
  5. gdh
  6. ‎ص د ا ق ه‎